Koronka (2) do Opatrzności Bożej

Pomnij, o Jezu, iż powiedziałeś: " O cokolwiek prosić będziecie Ojca Mego w Imię Moje, da wam", a przeto w Imię Twoje, przez zasługi Twej Męki bolesnej i Krwi Najdroższej za nas wylanej, błagamy Cię, wstaw się za nami do Swego Ojca Niebieskiego.

Na dużych paciorkach:
O Najdobrotliwsza Opatrzności Boża, która nikim nie gardzisz i niczego nie odmawiasz tym, którzy się do Ciebie uciekają, zmiłuj się nad nami!

Na małych paciorkach:
Opatrzności Boża, przez Krew i Mękę Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Pośrednika u Ojca Niebieskiego, wysłuchaj nas!

Zakończenie:
Ojcze Przedwieczny, którego Opatrzność wszystkim rozrządza, a który usty Proroka Izajasza mówisz nam: "Czy może matka zapomnieć dziecięcia swego, aby się nie miała zmiłować nad Synaczkiem żywota swojego? A choćby też ona zapomniała, jednak Ja ciebie nigdy nie zapomnę", wejrzyj na nas, korzących się przed Tobą, a jako Ojciec Najlepszy, jako Dawca wszelkiego dobra daj nam dzisiaj i dnia każdego i każdej chwili życia naszego to, co Twa Opatrzność odwiecznie dać nam postanowiła. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.