Koronka uwielbienia Boga Ojca

Na rozpoczęcie:
Wierzę w Boga Ojca..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, który stworzyłeś świat z niczego, daj nam poznać tajemnicę życia Twego.

Na małych paciorkach (10x):
Przez narodzenie, życie i zmartwychwstanie Syna Twego, daj nam udział w radosnej Chwale Jego.

Na zakończenie:
Święty Ojcze, Święty Boże, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, odkupionym Krwią Syna Twego. Amen.

Rozważania do kolejnych "dziesiątków" koronki uwielbienia

Tajemnica 1. Rozważajmy wspaniałość Miłości Ojca w dziele Stworzenia: "Bóg widział, że wszystko, co uczynił było bardzo dobre" (Rdz 1, 31). Mnie również.

Tajemnica 2. Rozważajmy ogrom Miłosierdzia Ojca w dziele Odkupienia: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał" (J 3, 16), dla mnie i dla świata.

Tajemnica 3. Rozważajmy wspaniałość Ojca, który po stworzeniu w swym planie Miłości do człowieka jako istoty wolnej, nadal szanuje jego wolność. Spełnianie Woli Ojca jest szczytem realizacji wolności. Razem z Dziewicą Maryją mówimy: "Oto ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa"! (Łk 1, 38). Ojcze chcę pełnić Twoją Wolę.

Tajemnica 4. Rozważajmy tryumf Miłości Ojca, gdy przyjmujemy Jego Wolę: "To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie...! Wszystkim, który Go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi" (Mt 17, 5; J 1, 12; 1 J 3, 1). Czy korzystam z mocy mojego Ojca?

Tajemnica 5. Składamy hołd Bogu Ojcu, gdy znosimy cierpienia życia, kiedy - choć z trudem - przebaczamy, gdy przyjmujemy śmierć. Jeśli "zostaliśmy z Nim złączeni w jedno w życiu doczesnym, tak samo będziemy z Nim złączeni przez zmartwychwstanie... "Cierpień zaś teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić... Ja przekazuję wam Królestwo, jak Mnie przekazał je Mój Ojciec" (Rdz 6, 5; 8, 18; Łk 22, 29).

W: Modlitwy do Boga Ojca, Maria Vincit, Wrocław 2012.